Hoạt động thể thao của học sinh Trường Tiểu học Cao Thượng năm học 2018-2019